Thông tin tuyển sinh

Thông báo

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023

  •  24/02/2023

UBND THÀNH PHỐ  NHA TRANG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN XƯƠNG HUÂN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Số:       /QĐ-MNXH                          Xương Huân,  ngày       tháng       năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022 – 2023

 

HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG MẦM NON XƯƠNG HUÂN

 

Thực hiện Kế hoạch số 644/KH-GDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về Kế hoạch tuyển sinh mầm non năm học 2022 – 2023;

 

                                                              XEM CHI TIẾT                    TẢI FILE VỀ