Search

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI     

Thời gian

Hoạt động

50 - 60 phút

Đón trẻ

110 - 120 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

140 - 150 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Ăn phụ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi/ trả trẻ

  

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ MẪU GIÁO 

Thời gian

Hoạt động

80 - 90 phút

Đón trẻ, chơi, thể dục  sáng

30 - 40 phút

Học

40 - 50 phút

Chơi, hoạt động ở các góc

30 - 40 phút

Chơi ngoài trời

60 - 70 phút

Ăn bữa chính

140 - 150 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Ăn bữa phụ

70 – 80 phút

Chơi, hoạt động theo ý thích

60 – 70 phút

Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ