Thông báo

SỐ : 9577 UBND KGVX

  • 17/10/2022
V/v tri6n khai thuc hien Nghi quyet so 
t 2/2022NQ-HDND ngdy 21 t 9 /2022 
cfra HDND tinh Khanh Hoa